Sıkça Sorulan Sorular


Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının denetim sorumluluğu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili vergi dairesidir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar bölgedeki etkinlikler içerisinde geçerlidir.


Çukurova Teknokent’e kabul edilmiş firmaların, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında faaliyet gösterebilmeleri için kendilerine tahsis edilen ofis alanına taşındıktan sonraki 10 gün içerisinde işyeri sicil kaydını, SGK işyeri sicil kaydını, yoklama fişini ve vergi dairesinin mükellefiyetin tesciline ilişkin belgesinin kopyasını, 4691 sayılı yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılacak personelin bilgilerini (özgeçmiş, görev tanımları, işe başlama tarihleri, SGK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı yasa muafiyetleri kapsamı dışında kalan diğer personel bilgileri (kimlik bilgileri, işe başlama tarihi, iş yerindeki görev tanımı, SGK işe giriş bildirgesi) Teknopark A.Ş.'ye teslim edilmelidir.


Firmaların Çukurova Üniversitesi ya da başka bir üniversite ile işbirliği yapma zorunlulukları yoktur. Ancak bölgenin kurulmasının asıl amacının araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik projelerde üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek olduğuna da dikkat edilmelidir.


4691 sayılı yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan yeni işe başlayan personelin bilgileri (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SGK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı yasa kapsamı dışında kalan yeni işe başlayan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, iş yerindeki görev tanımı, SGK işe giriş bildirgesi) 10 gün içerisinde Teknokent Yönetici A.Ş.' ye bildirilmelidir. İşten çıkma/çıkarma veya mevcut personel için görev tanımlarındaki değişiklik de dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle personel bilgilerinde olacak değişiklikler yine 10 gün içerisinde Teknokent Yönetici A.Ş.' ye bildirilmelidir. Firmalar 4691 sayılı yasa kapsamında çalıştırdığı Ar-Ge personeline ait bilgilerin (adı soyadı, SGK sicil numarası, mesleği, çalıştığı projenin kodu, projedeki görevi, muafiyet kapsamında çalıştığı süreler) yer aldığı Çalışan Personel Bilgi Formları düzenli olarak her ay Teknokent Yönetici A.Ş.' ye onaylatılarak Muhtasar Beyanname ekinde vergi dairesine verilmelidir. Firmalar Teknokent bildirimlerinde yürüttükleri faaliyetler konusunda ayrıntılı bilgileri kendilerine iletilen faaliyet izleme formlarını doldurarak üçer aylık dönemler halinde (1. Dönem 15 Nisan'a kadar, 2. Dönem 15 Temmuz' a kadar, 3. Dönem 15 Ekim'e kadar, 4. Dönem 15 Ocak’ a kadar) Teknokent Yönetici A.Ş.' ye iletmelidir.


Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir. Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşları personelinden bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.


Şirket merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Ancak Bölgedeki Ar-Ge ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu'na göre “işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezi Adana il sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için bölge ofislerinin şube olması zorunluluğu vardır.