KVKK

  KVKK İŞ TANIMI

 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesine “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu   hak;  kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp   kullanılmadığını  öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla   düzenlenir” şeklinde   bir fıkra eklenerek, kişisel verilerin korunması açıkça anayasal güvence altına alınmıştır.

 Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilmiştir. Söz konusu metin 24 Mart   2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Bu kanun kapsamında;

·          Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına

 sicile kayıt ve bildirim gibi yükümlülükler verilmiştir.

 Bu kapsamda Veri Sorumlusu yükümlülüğü bulunan Çukurova Teknokent olarak, yükümlülüklerimizi aşağıda belirttiğimiz ilkeler kapsamında yürütmekteyiz.


 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Temel İlke ve Değerlerimiz;

·               ·   Özel hayatın gizliliğini koruma

·              ·   Temel hak ve özgürlüklere saygı

·              ·   Tarafsızlık

·              ·   Bağımsızlık

·              ·    Güvenilirlik

·              ·   Hukuka ve etik ilkelere uygunluk

·              ·   Şeffaflık ve hesap verilebilirlik

·              ·   Hızlı, doğru ve objektif karar alma

·              ·   İşbirliği ve katılımcılık


 KVKK Birim Faaliyetleri;

 Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. KVKK Birimi olarak Anayasa ve Kanunda öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında;

 ·         Kişisel verilerin korunmasını sağlamak

 ·         Kişisel verilerin korunmasına yönelik kurumsal farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek,

 ·         Veri envanteri hazırlığı,

 ·         Gerekli idari politika ve prosedürlerin hazırlanması,

 ·         Teknik tedbirler için ayrıntılı analiz ve öneri raporu hazırlanması,

 ·         Veri ihlali bildirim prosedürü hazırlanması,

 ·         Aksiyon planları,

 ·         Verbis Kaydı,

 ·         Hukukî metinlerin (aydınlatma metni, açık rıza vb.) tarafından hazırlığı,

 ·         Sözleşmelerin incelenmesi ve KVK uyumunun sağlanması.

 faaliyetlerini yürütmektedir.