Akademisyen Fırsatları

  - Üniversite öğretim elemanları, kurumlarından gerekli izinleri alarak, Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki firmalarda Ar-Ge faaliyeti yürütebilirler, şirket kurabilirler ve kurulu bir şirkete ortak olabilirler. Bölgede görevlendirilen öğretim elemanlarının bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.

  KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ: Teknokent’te faaliyet gösteren firmaların bölgede geliştirecekleri ve üretecekleri yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edecekleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

  KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İSTİSNASI: Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, bu bölgelerde ürettikleri ve uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisinden müstesnadır.

  ÇALIŞAN PERSONELİN MUAFİYETİ: Teknokent’te faaliyet gösteren gelir vergisi mükelleflerinin, bölgede çalıştırdığı araştırmacı, yazılımcı, Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır.

  ÇALIŞAN PERSONELİN PİRİM DESTEĞİ: Teknokent’te faaliyet gösteren firmalarda görev yapan personelin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 31.12.2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

  TEMEL BİLİMLER DESTEĞİ: Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesinden karşılanır.

  AR-GE FİRMALARINA MAKİNE VE TEÇHİZATDA KDV MUAFİYETİ: Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan firmaların münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapacağı yeni makina ve teçhizat alımları KDV’den muaftır.

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRMA AVANTAJI:Teknokent’teki firmalar, yabancı uyruklu yönetici ve ,Ar-Ge/yazılım personeli çalıştırabilir.

TEKNOGİRİŞİM DESTEĞİ ALANLARA KOLAYLIK: KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya TÜBİTAK’tan Teknogirişim desteği almış girişimcilere Çukurova Teknokent bünyesinde ofis tahsis edilmekte ve normal kira bedelinden %75 indirim sağlanmaktadır.

GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan 4691 sayılı Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunan bütün firmalar gümrük vergisi istisnasından yararlanabilirler.

Company Application